Phương pháp bạc nhớ là gì?

Phương pháp bạc nhớ là gì?