bc3b3ng-se1bb91-c491e1bb81-1

Bóng của các số đề, Bóng  âm, Bóng dương, Bộ số bóng là gì?